Informační SMS

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Zákony, obecně závazné vyhlášky, směrnice

Zákony, obecně závazné vyhlášky, směrnice obce

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

Obecně závazné vyhlášky a obecní nařízení

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška obce Staré Smrkovice č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

12.11.2019

Obecně závazná vyhláška obce Staré Smrkovice č.2/2019 o místním poplatků ze psů

12.11.2019

Obecně závazná vyhláška obce Staré Smrkovice č.1/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Staré Smrkovice

12.11.2019

Obecně závazná vyhláška obce Staré Smrkovice č.5/2015, kterou se vydává požární řád obce Staré Smrkovice

12.12.2015

Obecně závazná vyhláška obce Staré Smrkovice č.2/2011 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce

23.06.2011

Obecně závazná vyhláška obce Staré Smrkovice č.1/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci

17.09.2008

   
Řád veřejného pohřebiště

23.06.2011

Nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce 09.04.2021
Jednací řád zastupitelstva obce Staré Smrkovice * 13.12.2018
Pracovní řád Obecního úřadu ve Starých Smrkovicích * 01.01.2015
Zásady pro zveřejňování smluv uzavíraných obcí Staré Smrkovice * 01.09.2015
Pravidla pro hlášení obecního rozhlasu obce Staré Smrkovice * 14.12.2018

 * k nahlédnutí na obecním úřadě

Platné směrnice obce *

Název směrnice Účinnost
 Směrnice č.1/2020 O výkonu funkce veřejného opatrovníka obcí Staré Smrkovice  23.01.2020
 Směrnice č.2/2020 Pro přidělení nájemního bytu 12.06.2020
 Směrnice č.1/2019 Plán rozvoje sportu v obci Staré Smrkovice do roku 2022 12.11.2019
 Směrnice č.2/2019 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Staré Smrkovice 03.12.2019
 Směrnice č.3/2019 O provádění inventarizace  12.11.2019
 Směrnice č.1/2018 O dlouhodobém majetku 15.02.2018
 Směrnice č.2/2018 Směrnice pro práci s osobními údaji  25.05.2018
 Směrnice č.3/2018 Organizační řád obce Staré Smrkovice  28.12.2019
 Směrnice č.4/2018 Podpisové vzory  20.11.2018
  Směrnice č.5/2018 Náplň činnosti kulturního výboru obce Staré Smrkovice   20.11.2018
  Směrnice č.6/2018 Vnitřní platový předpis pro odměňování zaměstnanců obce Staré Smrkovice  20.11.2018
  Směrnice č.7/2018 O cestovních náhradách 14.12.2018
  Směrnice č.1/2017 K zadávání  veřejných zakázek malého rozsahu 13.06.2017
 Směrnice č.2/2017 O zapezpečení zákona o finanční kontrole podle zákona č.320/2001 Sb. 05.09.2017
 Směrnice č.4/2017 Pracovní náplň kontrolního výboru obce Staré Smrkovice  05.09.2017
Směrnice č.5/2017 K systému zpracování účetnictví 05.09.2017
Směrnice č.6/2017 Směrnice k rozpočtovému hospodaření obce Staré Smrkovice 05.09.2017
Směrnice č.7/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů 05.09.2017
Směrnice č.8/2017 Nakládání s pohledávkami 05.09.2017
Směrnice č.10/2017 Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona a svobodném přístupu k informacím 05.09.2017
Směrnice č.1/2015 K podrozvahovým účtům 29.08.2015
Směrnice č.4/2014 K ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou 10.12.2014
Směrnice č.1/2013 Spisový, archivační a skartační řád 01.01.2013
Směrnice č.4/2013 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 01.01.2013
Směrnice č.5/2013 Schvalování účetní závěrky obce 01.01.2014
Směrnice č.2/2012 Pro časové rozlišení nákladů a výnosů 01.01.2012
Směrnice č.5/2011 K vedení pokladny 24.10.2011
Směrnice č.10/2011 Pro tvorbu a používání opravných položek 01.01.2011
Směrnice č.7/2010 Směrnice upravující přidělování a užívání mobilních telefonů 02.05.2015
Směrnice č.11/2010 O oběhu účetních dokladů 08.11.2010

* k nahlédnutí na obecním úřadě

 

Usnesení zastupitelstva